Pravidla kampaně

Pravidla „Seznam.cz studentská kampaň“ (dále jen „Pravidla“). Pravidla závazně upravují podmínky a průběh projektu a soutěže „Seznam.cz studentská kampaň“

1. Organizátor a pořadatel projektu a soutěže

Organizátorem a pořadatelem projektu a soutěže pod názvem „Seznam.cz studentská kampaň“ je společnost Seznam.cz, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 3294/10, PSČ: 150 00, IČO: 261 68 685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6493 (dále jen „Pořadatel“). Hlavním partnerem projektu a soutěže je Česká zemědělská univerzita v Praze.

2. Doba a místo konání projektu a soutěže

Projekt probíhá na území České republiky v termínu od 5. 2. 2018 do 16. 5. 2018 (dále jen „Projekt“ a dále jen „Doba konání Projektu“). V rámci Projektu proběhne soutěž, která se uskuteční v termínu od 4. 4. 2018 do 30. 4. 2018 (dále jen „Soutěž“ a dále jen „Doba konání Soutěže“).

3. Účast v projektu a soutěži

Účastníkem Projektu se může stát tým studentů, za předpokladu, že každý člen týmu splňuje následující požadavky: (i) jedná se o fyzickou osobu se znalostí českého jazyka starší 18 let v Době konání Projektu (ii) v Době konání Projektu je studentem vysoké školy na území České republiky, a současně za předpokladu, že tým (i) v termínu od 5. 2. 2018 do 19. 2. 2018 vyplní registrační formulář na internetových stránkách Projektu dostupných z internetové adresy (URL): http://www.studentskakampan.cz (dále jen „Internetové stránky Projektu“) a (ii) spolu s registrací do Projektu doloží Pořadateli souhlas Klienta s účastí v Soutěži a Projektu. Vzor souhlasu Klienta je dostupný na Internetových stránkách Projektu.

Předpoklady pro účast v Soutěži jsou shodné s předpoklady pro účast v Projektu uvedenými shora.

Z Projektu jsou vyloučeny týmy, jejichž členem je osoba v pracovním či obdobném poměru k Pořadateli a/nebo osoba jim blízká. Z Projektu jsou dále vyloučeny týmy, jejichž členem je člen profesorského sboru jakékoli vysoké školy.

Do závěrečného vyhodnocení Soutěže budou zařazeny pouze týmy, které splňují podmínky uvedené v tomto ustanovení Pravidel a které byly v souladu s Pravidly vybrány Pořadatelem do Projektu a Soutěže.

Účast v Projektu není zpoplatněna.

3.1 Tým

Projektu se mohou zúčastnit pouze týmy vybrané Pořadatelem. Velikost soutěžního týmu je stanovena na minimálně 3 osoby, maximálně 5 osob. Každý člen týmu může být součástí pouze jednoho týmu.

4. Mechanismus projektu

K zapojení do Projektu a zařazení do Soutěže musí mít každý tým předem dohodnutou spolupráci s obchodní společností nebo podnikající fyzickou osobou (dále jen „Klient“). Ke Klientovi blíže bod 4.1 Pravidel.

 

Pořadatel po zpracování přihlášek vybere týmy do Projektu (viz bod 4.2 Pravidel) a pošle jim informační e-mail, včetně oznámení o organizačním setkání. Pořadatel dále uspořádá 5 workshopů před spuštěním inzerce, kde vysvětlí veškeré doporučené přístupy ke správě kampaní v systému Sklik, Firmy.cz (Seznam naplno) a Zbozi.cz. Podrobné informace o organizačním setkání a workshopech a jejich termínech budou dostupné na Internetových stránkách Projektu po přihlášení, na Facebookové stránce Projektu a v harmonogramu, který týmy obdrží v informačním e-mailu po výběru do Projektu. Účast na organizačním setkání a workshopech je doporučená, není podmínkou pro účast v Projektu a Soutěži. V případě účasti na všech workshopech obdrží každý účastník workshopu certifikát o absolvování kurzu. Týmům bude dále k dispozici veřejně dostupná nápověda (pro Sklik na internetové stránce dostupné z internetové adresy (URL): https://napoveda.sklik.cz/, pro Firmy.cz na internetové stránce dostupné z internetové adresy (URL): https://napoveda.seznam.cz/cz/firmy/napoveda-pro-klienty a pro Zboží.cz na internetové stránce dostupné z internetové adresy (URL): https://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/napoveda-pro-internetove-obchody/pravidla-pro-internetove-obchody/) a možnost kontaktovat zástupce Pořadatele (zaměstnance Seznam.cz oddělení Sklik, Firmy.cz (Seznam naplno), Zbozi.cz), jejichž kontakty budou uvedeny v informačním e-mailu, který týmy obdrží po výběru do Projektu. Pořadatel založí jednotlivým týmům reklamní účty, které týmům zpřístupní na prvním workshopu, a dobije kredit ve stanovené výši (viz bod 4.5. Pravidel). Před spuštěním inzerce jsou týmy povinny poslat Pořadateli strategii (viz bod 4.3 Pravidel). Spuštěním inzerce začíná Soutěž (inzerce se spustí 4. 4. 2018). Během Soutěže jsou týmy povinny poslat průběžný report Pořadateli (viz 4.4 Pravidel). Během Doby konání Soutěže proběhne tzv. optimalizační workshop, kde Pořadatel zprostředkuje soutěžním týmům informace, jak zlepšit výkon kampaní spravovaných jednotlivými soutěžními týmy. Po ukončení Soutěže každý tým zpracuje závěrečný report (viz bod 4.6 Pravidel) a zašle jej Pořadateli. Pořadatel na základě závěrečného reportu a odborných kritérií (viz bod 5. Pravidel) vybere 3 nejlepší republikové týmy. Vybrané nejlepší republikové týmy budou prostřednictvím e-mailu a Internetových stránek Projektu pozvány na závěrečnou osobní prezentaci výsledků. Pořadatel vyhlásí vítězný soutěžní tým a předá ceny (viz bod 6 Pravidel).

4.1 Klient týmu

Klientem může být pouze společnost nebo fyzická osoba - podnikatel, která splní všechny tyto podmínky: a) provozuje svoji obchodní činnost na území České republiky, b) je zapsána v obchodním a/nebo živnostenském rejstříku, c) má webovou stránku a je schopna své produkty (služby) prodávat online. V případě e-shopu musí mít Klient aktivní nákupní košík, d) je ochotna začít ke své propagaci využívat systém Sklik a Firmy.cz (Seznam naplno) a v případě e-shopu Zbozi.cz, Sklik a Firmy.cz (Seznam naplno) e) nesmí mít vůči Pořadateli nesplněné závazky.

Zvolený Klient nesmí mít v okamžiku, kdy jej tým přihlásí do Projektu aktivní Sklik účet, aktivní službu Firmy.cz (Seznam naplno) a na Zboží.cz nesmí mít aktivní kampaň ke svému klientskému účtu. Využití systémů Seznam Sklik, Firmy.cz (Seznam naplno) a v případě e-shopu Zboží.cz a správa kampaní Klienta pro propagaci je hlavním kritériem při hodnocení výsledků Soutěže (viz bod 5. Pravidel).

Klient nesmí inzerovat prostřednictvím systému Sklik, Firmy.cz (Seznam naplno), Zbozi.cz v době přijetí přihlášky týmu do Projektu, v době zahájení Soutěže a alespoň 18 měsíců před Dobou konání Projektu, a zároveň nesmí být Klient v 3 měsících předcházejících Době konání Projektu v aktivní komunikaci s obchodním zástupcem Pořadatele.

Tvorba nového reklamního účtu pro již inzerujícího Klienta Pořadatele není dovolena.

Klient se může účastnit Soutěže pouze s jedním týmem.

V případě, že tým přihlásí do Soutěže Klienta, který nesplňuje v tomto ustanovení 4.1. Pravidel uvedené podmínky, soutěžní tým je ze Soutěže vyřazen, a to bez náhrady.

4.1.1. Klient týmu e-shop

Pokud je zvoleným Klientem týmu e-shop, je jeho povinností pracovat se systémem Zbozi.cz. Klient - e-shop musí splňovat následující kritéria:

- musí mít funkční nákupní košík (reálná možnost nákupu přes košík v e-shopu)

- musí mít připravený .xml feed dle specifikace služby Zboží.cz, a to v povinných i doporučených náležitostech viz. https://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/specifikace-xml-pro-obchody/specifikace-xml-feedu/

- porfolio produktů, které e-shop nabízí, nesmí být unikátním produktem na území ČR

Ověření funkčnosti e-shopu proběhne ještě před vybráním týmů do Soutěže, tým s Klientem typu e-shop se musí přihlásit do Zboží.cz a nahrát .xml feed, před datem uzavření přihlášek.

4.2 Výběr týmů

Počet týmů v Projektu a v Soutěži je omezen. Pořadatel vybere celkem 75 týmů. Výběr týmů je výhradně v kompetenci a na uvážení Pořadatele. Pořadatel bere v potaz zejména motivační text, který je součástí přihlášky, zvoleného Klienta, dále zohledňuje rovnoměrné rozložení soutěžních týmů po celé ČR a včasné podání přihlášky do Projektu. Týmy, které nebudou do Soutěže Pořadatelem zařazeny, budou vyrozuměny prostřednictvím e-mailu do 5 pracovních dní po uplynutí termínu pro podání přihlášek do Projektu (přihlašování končí 19. 2. 2018). Týmy, které budou do Projektu a Soutěže zařazeny, budou do 5 pracovních dní pozváni na organizační setkání.

4.3 Strategie

Strategii posílá každý tým Pořadateli před spuštěním inzerce Klienta nejpozději v den, který je stanoven v harmonogramu dostupném na Internetových stránkách Projektu. Strategie se odesílá prostřednictvím e-mailu na e-mail Pořadatele studentskakampan@email.cz. Předmět e-mailu musí být označen následovně: přidělené číslo týmu-strategie. Přiložený dokument musí být označen následovně: přidělené číslo týmu-strategie-název Klienta. Strategie má přesně stanovenou podobu a musí odpovídat vzoru dostupnému na www.studentskakampan.cz. V případě neodeslání strategie budou týmy diskvalifikovány a nevyčerpaný kredit přidělený Pořadatelem na reklamní kampaň Klienta v rámci Soutěže propadá ve prospěch Pořadatele, a to bez náhrady

4.4 Průběžný report

Průběžný report pošle každý tým Pořadateli 10. den trvání Soutěže (tj. 14. 4. 2018). Průběžný report se odesílá prostřednictvím e-mailu na e-mail Pořadatele studentskakampan@email.cz. Předmět e-mailu musí být označen následovně: přidělené číslo týmu-průběžný report. Přiložený dokument musí být označen následovně: přidělené číslo týmu-průběžný report-název Klienta. Průběžný report má přesně stanovenou podobu a musí odpovídat vzoru dostupnému na www.studentskakampan.cz. V případě neodeslání průběžného reportu budou týmy diskvalifikovány a nevyčerpaný kredit přidělený Pořadatelem na reklamní kampaň Klienta v rámci Soutěže propadá ve prospěch Pořadatele, a to bez náhrady.

4.5 Finance

Rozpočet/kredit na realizaci kampaní Klientů jednotlivých soutěžních týmů je stanoven ve výši 5.500,-Kč vč. DPH jedná-li se o e-shop a 4.000,-Kč vč. DPH jedná-li se o jiný typ Klienta než e-shop. Kredit je k dispozici na Dobu trvání Soutěže. Po Dobu trvání Soutěže jsou týmy povinny čerpat pouze stanovený rozpočet, nesmějí si kredit sami navyšovat. Klient rovněž není oprávněn navýšit kredit po Dobu trvání Soutěže. Kredit musí být k poslednímu dni trvání Soutěže kompletně vyčerpán (tzn. stav Seznam peněženky Klienta činí 0,-Kč). Případný nevyčerpaný kredit propadá bez náhrady Pořadateli. Kredit nelze v průběhu Soutěže využívat pro propagaci jiných než do Soutěže přihlášených webových stránek Klienta. Dobití kreditu zajišťuje Pořadatel.

Po ukončení Soutěže zůstávají Klientům zachovány Pořadatelem vytvořené reklamní účty, s tím, že Pořadatel změní fakturační údaje k těmto účtům na fakturační údaje Klienta.

4.6 Závěrečný report

Závěrečný report zasílá každý tým Pořadateli nejpozději do 7 pracovních dní po skončení Soutěže. Závěrečný report se odesílá prostřednictvím e-mailu na e-mail Pořadatele studentskakampan@email.cz. Předmět e-mailu musí být označen následovně: přidělené číslo týmu-závěrečný report. Přiložený dokument musí být označen následovně: přidělené číslo týmu-závěrečný report-název Klienta. Závěrečný report má přesně stanovenou podobu a musí odpovídat vzoru dostupnému na www.studentskakampan.cz. V případě neodeslání závěrečného reportu budou týmy diskvalifikovány a nevyčerpaný kredit přidělený Pořadatelem na reklamní kampaň Klienta v rámci Soutěže propadá ve prospěch Pořadatele, a to bez náhrady.

5. Kritéria hodnocení

Pořadatel vybere 3 nejlepší týmy České republiky. 3 nejlepší týmy České republiky vybere Pořadatel na základě těchto kritérií:

  1. Kvalita Sklik kampaní, Kvalita nastavení Zbozi.cz, Kvalita nastavení Firmy.cz (Seznam naplno).
  2. Kvalita zpracování strategie, průběžného a závěrečného reportu.
  3. Na škále od 0 do 3 (kdy 3 je nejlepší) Pořadatel ohodnotí následující prvky: kvalita, shody klíčových slov, využití vylučujících slov, segmentace účtu (struktura), měření konverzí, implementace a využití retargetingu, využití cílení v obsahové síti, zvolená cílová URL, relevance (textace) inzerátů, využití Sklik odkazů. V případě Zboží.cz Pořadatel ohodnotí: kvalitu xml feedu, nastavení kampaně, využití všech aukčních modelů, práce s daty / vyhodnocení.
  4. Využití stanoveného rozpočtu (rozložení vzhledem k cílům).
  5. Reálné výsledky na základě stanovených cílů ve strategii (prodej, podpora značky).
  6. Průběžná optimalizace kampaní za účelem dosažení lepších výsledků.

3 nejlepší týmy České republiky budou vyhlášeny dne 9. 5. 2018 na Internetových stránkách Projektu a na Facebookové stránce Projektu.

Tři nejlepší týmy České republiky budou prostřednictvím e-mailu pozvány na finále Projektu, které se uskuteční dne 16. 5. 2018 v Praze. V rámci finále Pořadatel vyhodnotí závěrečné prezentace třech nejlepších týmů České republiky, a to podle následujících kritérií:

Představení Klienta, prezentace cílů, strategie, výsledků, SWOT projektu, role jednotlivých členů týmu, vzhled prezentace, zodpovězení obecných a konkrétních dotazů.

Vítěze Soutěže v rámci 3 nejlepších týmů České republiky volí porota určená Pořadatelem dle shora uvedených kritérií. Vyhlášení vítěze Soutěže a konečného pořadí třech nejlepších týmů České republiky proběhne v rámci finále Projektu. Pořadí 3 nejlepších týmů České republiky bude zveřejněno na Internetových stránkách Projektu a na Facebookové stránce Projektu. Proti rozhodnutí Pořadatele se není možné odvolat. Na výhru v Soutěži není právní nárok.

6. Výhra

Hlavní výhra – placená stáž ve společnosti Pořadatele  v oddělení Sklik nebo Firmy.cz (Seznam naplno) nebo Zbozi.cz dle dohody výherce a Pořadatele (viz bod 6.1 Možnost stáže Pravidel). Možnost využít tuto stáž získají všichni členové týmu, který se umístí na prvním místě v hodnocení nejlepších týmů České republiky. Týmy, které se umístí na prvním až třetím místě, obdrží věcné ceny (merchandise), diplom, kupón v hodnotě 3.000,-Kč vč. DPH pro získání dalšího kreditu do propagovaného Sklik účtu, možnost publikace článku na blogu Skliku.

Výhru není možné směnit za hotovost ani místo ní požadovat jiné plnění.

6.1 Možnost stáže

Podmínky placené stáže jsou na dohodě mezi Pořadatelem a soutěžícím.

7. Osobní údaje

V případě, že týmy odešlou Pořadateli přihlášku do Projektu, udělují jednotliví členové týmu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, vysoká škola a úroveň studia, a to za účelem účasti v Projektu a v Soutěži, dále za účelem zařazení svých kontaktních informací do HR databáze Pořadatele za účelem zasílání pracovních nabídek a za účelem zařazení svých kontaktních informací do kontaktů Pořadatele za účelem budoucího možného oslovení člena týmu ze strany Pořadatele.

V případě, že se člen týmu stane členem soutěžního týmu, který je výhercem Soutěže, uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, Pořadateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a vysoká škola, to vše za účelem získání výhry a zveřejnění informací o výhercích.

V případě, že se člen týmu Soutěže stane členem soutěžního týmu, který je výhercem Soutěže, uděluje Pořadateli též souhlas se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a vysoká škola, ve sdělovacích prostředcích, Internetových stránkách Projektu, Facebookových stránkách Projektu a webových stránkách Pořadatele.

Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Pořadatele, a dále práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Pořadateli.

Po 5 letech od ukončení Soutěže budou veškeré osobní údaje bezpečným způsobem zlikvidovány.

8. Závěrečná ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo Projekt nebo Soutěž kdykoliv bez udání důvodu zkrátit, zrušit nebo odvolat, a to bez náhrady. Pořadatel je oprávněn kdykoliv změnit Pravidla, a to bez náhrady. O zkrácení, zrušení, odvolání Projektu nebo Soutěže či o změně Pravidel budou týmy vyrozuměny prostřednictvím e-mailu, Internetové stránky Pořadatele a Facebookové stránky Projektu.

Bude-li mít Pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání týmu nebo jeho jednotlivého člena, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude tým z Projektu vyloučen, a to bez náhrady; to platí stejně i v případě jiného jednání týmu, člena soutěžního týmu či jiné osoby, která týmu napomohla či mohla napomoci k výhře, jenž je jinak v rozporu s Pravidly či právními předpisy.

Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti s Projektem (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahu z Pravidel, které mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech k Projektu, ani za tiskové chyby.

Členové týmu i Klienti jednotlivých týmů účastí v Projektu souhlasí s průběhem Projektu a Pravidly v plném rozsahu a zavazují se je dodržovat. Členové týmu i Klienti jednotlivých týmů účastí v Projektu dále souhlasí s tím, že veškeré aktivity v reklamním systému Sklik, Firmy.cz (Seznam naplno), Zbozi.cz jsou na odpovědnosti Klienta a jeho soutěžního týmu. V případě, že se prohlášení týmu uvedené v předchozí větě ukáže jako nepravdivé, bude z Projektu vyloučen bez náhrady.

Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoli případnou újmu způsobenou týmem nebo členem týmu Klientovi v Době konání Projektu.

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se Projektu a Soutěže dle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů.

Účast v Soutěži ani v Projektu nelze vymáhat soudní cestou.

Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli technické obtíže či závady vzniklé v průběhu Projektu a Soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky, včetně případného nedoručení elektronické pošty a škody, ke kterým by mohlo dojít na počítači či jiném zařízení.

Členové týmů výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel je oprávněn užít bezplatně jejich podobizny, obrazové snímky, obrazové, zvukové a obrazově-zvukové záznamy jejich osoby pořízené Pořadatelem při přebírání výhry nebo na organizačním setkání či workshopech, v médiích (včetně internetu), pro propagační a reklamní materiály Pořadatele, to vše v souvislosti s touto Soutěží a v souvislosti s Pořadatelem poskytovaných služeb.

V ostatním se Projekt a vztahy mezi týmy a Pořadatelem řídí právním řádem České republiky.

9. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Účastník projektu „Seznam.cz studentská kampaň“ (dále jen „Projekt“) dostupnému na internetové adrese (URL) http://www.studentskakampan.cz (dále jen „Server“), poskytuje společnosti Seznam.cz, a.s., IČO 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5 (dále jen “Správce”) jako provozovateli Serveru a pořadateli Projektu, své osobní údaje v rámci účasti v Projektu, a uděluje tímto Správci svůj výslovný souhlas v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, se zpracováním účastníkem poskytnutých osobních údajů.

Účastník soutěže poskytuje Správci své osobní údaje, a to v rozsahu jméno a příjmení, název studované vysoké školy, obor, program (bakalářský/magisterský), kontaktní e-mail, a to za těmito účely:

  1. za účelem realizace účasti v Projektu a Soutěži, včetně převzetí výhry a zveřejnění informací o výhercích
  2. za účelem zařazení kontaktních údajů do HR databáze Správce a za účelem zasílání pracovních nabídek účastníkovi Projektu ze strany Správce
  3. za účelem zařazení kontaktních údajů do kontaktů Správce za účelem vzájemné budoucí komunikace Správce a účastníka Projektu

Souhlas se zpracováním údajů účastník Projektu poskytuje Správci na dobu neurčitou s tím, že svůj souhlas může účastník bezplatně kdykoliv na adrese sídla Správce odvolat (Radlická 3294/10, Praha 5). Správce garantuje účastníkovi Projektu i další práva uvedená v ustanovení § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, tedy právo na přístup k informacím o zpracování osobních údajů účastníka Projektu, a právo účastníka Projektu žádat Správce o vysvětlení a odstranění nežádoucího stavu, domnívá-li se, že Správce provádí zpracování osobních údajů účastníka v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka nebo rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel zpracování.

V Praze dne 1. 11. 2017

Pořádá

Partneři